Dean

BU, Xianhe;

Email: buxh@nankai.edu.cn

Secretary of the Party Committee

ZHENG, Long;

Email: zhengl@nankai.edu.cn

Deputdy Secretary of the Party Committee

LI, Gang;

Email: nklinye@nankai.edu.cn

Vice Dean

ZHANG, Hongwei;

Email: zhanghongwei@nankai.edu.cn

HUANG, Yi;

Email: yihuang@nankai.edu.cn

LI, Guoran

Email: guoranli@nankai.edu.cn