Dean

BU, Xianhe;

Email: buxh@nankai.edu.cn

Secretary of the Party Committee

XING, Lifang;

Email: xinglf@nankai.edu.cn

Deputy Secretary of the Party Committee

LI, Gang;

Email: linye@nankai.edu.cn

Vice Dean

LI, Guoran;

Email: guoranli@nankai.edu.cn

HUANG, Yi;

Email: yihuang@nankai.edu.cn

ZHANG, Hongwei;

Email: zhanghongwei@nankai.edu.cn