Dean

Chen Shuqi

Email: schen@nankai.edu.cn

Secretary of the Party Committee

Xing Lifang

Email: xinglf@nankai.edu.cn

Deputy Secretary of the Party Committee

Li Gang

Email: linye@nankai.edu.cn

Vice Dean

Li Guoran

Email: guoranli@nankai.edu.cn

Huang Yi

Email: yihuang@nankai.edu.cn

Du Yaping

Email: ypdu@nankai.edu.cn

Wang Shanshan

Email: nkwss@nankai.edu.cn