Faculty
PROFESSOR
Chunhua YAN
Naijia GUAN
Shuangxi LIU
Xianhe BU
Shihai YE
Zhen ZHOU
Xianghai TANG
Zhongming Sun
Jiaming SUN
Jian ZHU
Landong LI
Guoran LI
Yaping DU
Huabin YANG
Jiajie LIANG
Tongliang HU
Zhongyong YUAN
Tianying YAN
Tiehong CHEN
Xueping GAO
Yi HUANG
ASSOCIATE PROFESSOR
Jian LIU
Sheng LIU
Ze CHANG
Cui ZHANG
Weili DAI
Niu LI
Dongfeng LIN
Lanlan LOU
Guangjun WU
Danhong WANG
Yinghui ZHANG
Jian XU
Jinping WEI
LECTURER
Junqing LIU
Shu LI
Zhaojun XIE
ADMINISTRATION STAFF
Long ZHENG
Kai ZHOU
Yang ZHANG
Wei LU
Jianchun GU
Haixai ZHANG
Wei LI
Xiaojing Yang
Feng WANG
Fei WANG
Liyuan YUAN
Huanhuan QIU
Yunlong ZHENG
TECHNICAL STAFF
Zhengmin NI
Xiaohong LIU
Yang SUN
Pan ZHANG
Jiansheng Cao
Guorong LI
Lu DI
Rui CHEN
Hongyun CHEN